ارتايۋدان قۇلىنىن قۇتقارعان بيە – ءبىر سۋرەتتىڭ تاريحى

ايۋدان قۇلىنىن قۇتقارعان بيە – ءبىر سۋرەتتىڭ تاريحى

Тарату:

الماتى. KazUnite – ​ايۋدىڭ تىرناعىنان قۇلىنىن قۇتقارىپ، “باۋىر ەتى” ءۇشىن ارقا ەتىن ساداعا ەتكەن بيە، قان جوسا بولعان قالپىندا قۇلىنىن ەمىزىپ تۇر. ءتىرى جاندى ەسىن الارداي، كۇركىرەي ۇمتىلعان قورقاۋعا قۇلىنىن بەرمەي، شوقتىعىن بەرىپ امان قالىپتى دەسەدى…

​بۇل كورىنىسكە كوڭىل تولقىماي، جۇرەك شىمىرقانباي قاراۋ مۇمكىن بە ءسىرا؟!

قانداي تالاۋعا تۇسسە دە، قۇلىنى امان. ەنەسىنە سول مەدەت-اۋ؟! جاراقاتى دا، باسقاسى دا انانىڭ قۇلىنىنا دەگەن ماحابباتىنا بوگەت ەمەس. تالتىرەكتەي ازەر تۇرسا دا، ەمىرەنە ءيىپ تۇر.

​بالاسى ءۇشىن اجالدان انا عانا قايمىقپايدى. باۋىر ەتى بالاسىنا قاۋىپ تونگەندە وت جالىنسىز، سۋ اعىنسىز اناعا…

​قانسىراعان، ءولى ءجۇنى ۇيىسقان كوتەرەم بيە… الاڭسىز قۇلىن. سۇرىقسىز سۋرەت. بىراق جۇرەكتى ەلجىرەتەر كورىنىس. انا ماحابباتىنىڭ قۇدىرەتىن جەتكىزۋگە ءسوز كەرەك ەمەس. وسى ءبىر سۋرەت جەتكىلىكتى.

​بىراق جۇمىر جەردىڭ بەتىندەگى ەڭ جوعارى دامۋ ساتىسىنداعى تىرشىلىك يەسى سانالاتىن ادامنىڭ ءبارى وسى بيە قۇرلى بالاسىنا قامقور ما؟ قاعىنان جەرىگەن انا، ءسابيىن قوقىسقا تاستاعان بەيباقتار دا بار-اۋ ارامىزدا…

​قۇلىنى ءۇشىن شىرقىراي جانىن بەرۋگە ءازىر بولعان بيەنىڭ وسى كۇيى كورگەن جاندى سان ءتۇرلى ويعا جەتەلەگەنى انىق. قۇلىندى بيەنى اڭدىعان اجال دا، اجالمەن ارپالىسقان شايقاس تا، قورعانىش تا، قۇرباندىق تا، مەيىرىم دە، ماحاببات تا قاتار كورىنىس تاپقان كادر. جالعىز كادر…

​…تىرشىلىك جالعاسادى… انالاردىڭ ارقاسىندا… تىرشىلىك جالعاسادى… انانىڭ باۋىرىندا…

اينۇر مۇراتوۆا

Тарату:

Соңғы жазбалар

قازىرگى قازاق ساتيراسى دەمالىپ جاتىر – كوپەن امىربەك (اۋديو)

0
استانا. KazUnite – قازاق ساتيراسىنىڭ ساردارى، قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسقارماسى ساتيرا كەڭەسىنىڭ توراعاسى، "ارا" جۋرنالىنىڭ باس رەداكتورى بولعان كوپەن امىربەكتىڭ (۱۹۵۰-۲۰۲۲) كوزى تىرىسىندە ارىپتەسىمىزگە...

مەتەوريت ماتەماتيك اتانعان عالىم

0
الماتى. KazUnite – جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەر قايرات يسحاننىڭ پروفەسسور توقتار نۇرەكەنوۆ تۋرالى ماقالاسىن وقىرمان نازارىنا ۇسىنامىز. ءبىز تۋىپ-وسكەن قازىرگى اباي وبلىسى اقسۋات اۋدانىنداعى كەڭ جازىقتا...

امەريكا قازاقتارى قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە دايىندىقتى قازاندا باستادى

0
فيلادەلفيا. KazUnite – اقش-تاعى قازاقتار قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە دايىندىقتى قازان ايىندا باستادى. "قۇرمەتتى وتانداستار! ۱۵ جەلتوقسان كۇنى فيلادەلفيا قالاسىندا وتەتىن تۋ كوتەرۋ راسىمىنە ۲ مىڭ...

ءار ساباعى شاعىن زەرتتەۋگە اينالعان پەداگوگ

0
KazUnite – "التى الاشتىڭ بالاسى باس قوسسا، ءتور مۇعالىمدىكى" دەپ ماعجان جۇماباەۆ ايتقانداي، ۇستازدار كۇنىنە وراي نازارباەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىندە ۇزاق جىلدار ۇستازدىق ەتكەن تاجىريبەلى...

قازاقتارعا عانا قۇشاعىن اشقان امەريكالىق بالا

0
نيۋ-يورك. KazUnite – لاس-ۆەگاس اۋەجايىندا ديماش قۇدايبەرگەنمەن كەزدەسكەن امەريكالىق جانكۇيەرلەردىڭ اراسىنداعى قازاق ءانشىسىنىڭ مەيىرىمىنە بولەنگەن گابريەل ەسىمدى ۇل بالانى قازاقتارمەن نەندەي تىلسىم بايلانىستىرۋى مۇمكىن؟ بۇعان...